Drepturile traducătorilor literari

DREPTURILE DE AUTOR ale traducătorilor literari

Legislația în vigoare protejează drepturile traducătorilor literari în calitate de autori ai operelor derivate și le acordă anumite avantaje fiscale, de aceea nu se recomandă traducerea cărților în baza contractelor de prestări servicii (chiar dacă traducătorul este și persoană fizică autorizată, PFA), ci numai în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor.

Legea nr. 8/1996 (actualiz.2022) privind dreptul de autor și drepturile conexe recunoaște și protejează operele originale de creaţie intelectuală, chiar nefinalizate și / sau nepublicate, independent de modalitatea de creație, forma de exprimare, valoare și destinație. TRADUCERILE (în calitate de opere derivate, create plecând de la una sau mai multe opere preexistente), constituie obiect al dreptului de autor.  

Dreptul de autor este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial:

  • Drepturile morale sunt inalienabile (nu pot face obiectul niciunei înstrăinări, renunțări sau transfer): de a decide dacă și cum / când se va publica opera, de a pretinde recunoașterea calității de autor, de a decide titlul operei publicate, de a pretinde respectarea integrității operei, de a se opune modificării operei;
  • Drepturile patrimoniale sunt singurele care pot fi cesionate unui beneficiar (ex. editură): de a decide dacă și cum / când se va utiliza opera, de a autoriza reproducerea, distribuirea, închirierea,  comunicarea publică (prin radio, cablu etc.) a operei.

CESIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR poate fi limitată sau nelimitată, exclusivă sau neexclusivă (pentru o anumită perioadă, un anumit teritoriu sau pentru anumite drepturi) și trebuie să se facă în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor care să conțină obligatoriu clauze privind:

  • drepturile patrimoniale cesionate;
  • condițiile în care are loc cesiunea (durata și întinderea cesiunii, tirajul, remunerația, numărul exemplarelor de autor, termenul de publicare etc.).

Legea dă dreptul traducătorului să solicite revizuirea sau rezilierea contractului cu compensații financiare dacă, în urma cesiunii, sunt afectate interesele sale ca autor, de ex. în cazul unei disproporții între remunerație și beneficiile cesionarului, al neutilizării corespunzătoare a contractului (nepublicare) sau dacă pot fi invocate consecințe economice negative (de ex. câștigul nerealizat).