Drepturile traducătorilor literari

Legislația națională și internațională în vigoare statuează drepturile traducătorilor literari în calitate de autori ai traducerilor, acestea fiind recunoscute și protejate de lege ca opere originale.

 

Declaraţia universală a drepturilor omului prevede dreptul autorilor la ocrotirea intereselor morale și materiale care decurg din lucrările științifice, literare sau artistice pe care le realizează [Art. 27 (2)], iar Convenţia de la Berna, la care România a aderat (L 77 / 1998), protejează ca opere originale traducerile și celelalte opere derivate realizate fără a prejudicia drepturile autorului operei originale. [Art. 2 (3)].  

 

Legislația din România privind dreptul de autor și drepturile conexe recunoaște și protejează operele originale de creaţie intelectuală, chiar nefinalizate și / sau nepublicate, independent de modalitatea de creație, forma de exprimare, valoare și destinație. TRADUCERILE (în calitate de opere derivate, create plecând de la una sau mai multe opere preexistente) constituie obiect al dreptului de autor.

 

Legea nr. 8/1996 (actualiz.2022) protejează drepturile traducătorilor literari în calitate de autori de opere derivate și le acordă anumite avantaje fiscale, de aceea nu se recomandă traducerea cărților în baza contractelor de prestări servicii (chiar dacă traducătorul este și persoană fizică autorizată, PFA), ci numai în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor.

 

DREPTUL DE AUTOR este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial: 

DREPTURILE MORALE sunt inalienabile (nu pot fi înstrăinate):

 • de a decide dacă și cum / când se va publica opera
 • de a pretinde recunoașterea calității de autor
 • de a decide titlul operei publicate
 • de a pretinde respectarea integrității operei
 • de a se opune modificării operei

DREPTURILE PATRIMONIALE pot fi cesionate unui beneficiar (ex. editură):

 • de a decide dacă și cum / când se va utiliza opera
 • de a autoriza reproducerea operei
 • de a autoriza distribuirea și închirierea operei
 • de a autoriza comunicarea publică a operei (prin radio, cablu etc.)   

 

CESIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR poate fi limitată sau nelimitată, exclusivă sau neexclusivă (pentru o anumită perioadă, un anumit teritoriu sau pentru anumite drepturi) și se face în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor care trebuie să conțină în mod obligatoriu clauze privind:

 • drepturile patrimoniale cesionate și
 • pentru fiecare drept cesionat, condițiile în care are loc cesiunea (durata și întinderea cesiunii, tirajul, remunerația, numărul exemplarelor de autor, termenul de publicare etc.).

Legea dă dreptul traducătorului să solicite revizuirea sau rezilierea contractului cu compensații financiare dacă, în urma cesiunii, sunt afectate interesele sale ca autor, de ex. în cazul unei disproporții între remunerație și beneficiile cesionarului, al neutilizării corespunzătoare a contractului (nepublicare) sau dacă pot fi invocate consecințe economice negative (de ex. câștigul nerealizat).